MEINI PRAWF CYMHWYSTER

Rhaid bod athletwyr a gefnogir fod 1*) yn byw neu 2*) mewn addysg (ysgol, coleg, prifysgol) mewn partneriaeth Awdurdod Lleol / Sector Cyhoeddus lle mae GLL neu bartneriaid yn rheoli lleoliadau chwaraeon a hamdden; 3*) bod yn gysylltiedig â chlwb sydd â man hyfforddi mewn GLL neu leoliad chwaraeon a hamdden a reolir gan bartner neu 4*) yn defnyddio canolfan GLL /Better Gym annibynnol fel eich lleoliad cryfhau a chyflyru.

*Ardaloedd lle’r ydym yn rhoi cefnogaeth i athletwyr –  Dolen gyswllt

AMODAU A THELERAU

Canllawiau ar gyfer Ceisiadau:

 • Darperir y gwobrau’n flynyddol – mae’r cyfnod ymgeisio ar-lein yn rhedeg o 20/12/xx – 20/02/xx (cyfnod o ddeufis), yna darperir dyfarniadau i athletwyr sy’n rhedeg o 30/04/xx – 30/04/xx (cymorth gwobr am 1 flwyddyn).
 • Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod ym mis Ebrill (blwyddyn y wobr) am ganlyniad eu cais. Bydd y gwobrau’n cael eu dosbarthu i’r athletwyr wedi hynny.
 • Bydd angen i athletwyr ailymgeisio’n flynyddol i gael cefnogaeth barhaus.
 • O gyflwyno cais, bydd yr ymgeisydd yn gweld y sgrin cadarnhau, cymerwch lun/printiwch y dudalen hon fel tystiolaeth os oes angen, oherwydd ni fydd rhagor o gadarnhad yn cael ei anfon ar e-bost.
 • Dim ond un wobr Sefydliad Chwaraeon GLL all unigolion ei chael y flwyddyn ac ni allant wneud cais am bartneriaethau amryfal.
 • Lle mae ceisiadau wedi’u gordanysgrifio, bydd y flaenoriaeth ar gyfer gwobrau ariannol yn cael eu rhoi i athletwyr sy’n byw yn yr ardal bartneriaeth berthnasol ac sy’n cystadlu mewn campau Olympaidd neu Baralympaidd.
 • Gweithia Sefydliad Chwaraeon GLL mewn partneriaeth â rhaglenni cefnogi athletwyr partneriaeth Awdurdodau Lleol / Sector Cyhoeddus eraill. Caiff y gwobrau ac amodau a thelerau’r gwobrau eu cyfuno â’r cytundeb partneriaeth perthnasol. Bydd unrhyw newidiadau i feini prawf gwobr y bartneriaeth yn cael eu cyfleu yn ystod y ffenestr ymgeisio.

Penderfyniadau Gwobrau:

 • Mae Sefydliad Chwaraeon GLL, mewn partneriaeth â’n partneriaid, noddwyr a chefnogwyr yn cynnig cymorth sylweddol (gwobrau ariannol, aelodaeth hyfforddiant a gwyddor chwaraeon) i wrywod a benywod chwaraeon ifanc a dawnus ar draws y DU, lle mae GLL ac/neu ymddiriedolaethau hamdden partner yn gweithredu lleoliadau chwaraeon a hamdden.
 • Mae’r holl wobrau’n cefnogi’r Meini Prawf Gwobrau.
 • Gweithia Sefydliad Chwaraeon GLL mewn partneriaeth â SportsAid (Lloegr), SportsAid Wales (Cymru) ac Ymddiriedolaeth Mary Peters (Gogledd Iwerddon) i gysylltu’n uniongyrchol â fframweithiau talent Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon.
 • Bydd Meini Prawf Gwobrau yn ymddwyn fel canllaw i Fwrdd Sefydliad Chwaraeon GLL i flaenoriaethu / penderfynu ar ddyraniad gwobrau mewn categorïau. Rhoddir blaenoriaeth cefnogi i gampau Olympaidd a Pharalympaidd, ond bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan gampau eraill a gydnabyddir gan Sport England.
 • Lle mae cynllun talent athletwr partneriaeth yr Awdurdod Lleol / Sector Cyhoeddus ar waith, bydd Sefydliad Chwaraeon GLL yn gweithio mewn partneriaeth; bydd gwobrau ac amodau a thelerau’r gwobrau’n cefnogi’r cytundeb partneriaeth.
 • Bydd athletwr ond yn gymwys i gael gwobr hyfforddiant lle mae eu cyswllt yn defnyddio canolfan GLL /Better Gym annibynnol fel eu lleoliad cryfhau a chyflyru.

Cytundeb Athletwyr:

 • Rhaid i’r wybodaeth a gyflwynir fod yn gywir adeg cyflwyno.
 • Mae’r holl athletwyr yn cytunoh amodau a thelerau’r rhaglen wrth gyflwyno’u ceisiadau.
 • Rhaid i ymgeiswyr dan 16 oed gael caniatâd eu rhieni / gwarcheidwaid cyn cyflwyno cais.
 • Mae Sefydliad Chwaraeon GLL a’i bartneriaid yn cadw’r hawl i ofyn am wybodaeth ychwanegol.
 • Mae angen i athletwyr a gefnogir roi proffil i’r rhaglen berthnasol fel cefnogwr a mynd i ddigwyddiadau ac ymrwymiadau eraill y gofynnir amdanynt lle bo’n bosibl. Mae hyn yn cynnwys proffil yn y cyfryngau.
 • Mae buddiannau’r athletwyr a gefnogir yn destun eu hamodau a thelerau perthnasol gan gynnwys aelodaeth hyfforddiant, gwyddor chwaraeon a buddiannau athletwyr eraill.